- 22/06 dalle ore 8.30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00


Sede del corso: Via degli Artigiani n. 64-66-68, Calenzano (FI).


22 Giu 2023