- 22/06 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00


Sede del corso: Via degli Artigiani n. 64-66-68, Calenzano (FI).


22 Giu 2022